مقالات گروه طراحی غرفه و غرفه سازی فدک، مرجع اطلاعات ارزشمندی در زمینه طراحی غرفه، غرفه سازی و آداب معاشرت در نمایشگاه بین المللی می باشد، مطالعه مقالات گروه طراحی غرفه و غرفه سازی فدک می تواند قبل از برگزاری نمایشگاه و در زمان حضور در نمایشگاه، کمک شایانی به مشارکت کنندگان نمایشگاه و شرکت های غرفه سازی خواهد کرد.