گروه دکوراسیون و غرفه سازی فدک، با 26 سال فعالیت در زمینه تبلیغات، دارای گالری جامعی از 980000 متر مربع نمونه طراحی غرفه نمایشگاهی و غرفه سازی در نمایشگاه های بین المللی سراسر کشور است. که شامل نمونه غرفه جزیره ای، نمونه غرفه دو طبقه، نمونه غرفه دو طرف باز، نمونه غرفه یک طرف باز و طراحی غرفه نمایشگاهی در متراژ های گوناگون می باشد. 

نمونه غرفه سازی در نمایشگاه